Autoryzowane centrum serwisowe

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. należy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Radunia-Containers K.Pich & S.Owczarek Sp. J. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 36B.

II. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług z zakresu składowania, remontów, wynajmu, sprzedaży i transportu kontenerów, przy czym wykonywanie zleceń otrzymanych od naszych klientów następuje często za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych:

 • jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą: Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO), którymi są:
  czynności towarzyszące realizacji umów i zleceń, w szczególności przekazywanie informacji dotyczących zlecenia lub umowy i podmiotów je wykonujących: klientom początkowym, końcowym lub podwykonawcom,
  b. ewentualne dochodzenie wierzytelności,
  c. ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstw,
  d. spełnienie obowiązków fiskalnych , rachunkowych i prawnych ciążących na administratorze,
  Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, zapytań handlowych, ofert handlowych, korespondencji drogą elektroniczną. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a w niektórych przypadkach numer rejestracyjny pojazdu (w zakresie w jakim niezbędna jest awizacja kierowcy).
 • jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest:
  zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej między nami, a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają, a Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej umowy,
  b. ewentualne dochodzenie wierzytelności przeciwko przedsiębiorcy,
  c. ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa i kontrola procesu produkcji oraz toku świadczenia usług przez Administratora za pomocą monitoringu wizyjnego,
  d. nie wykluczamy również, iż jeżeli zostali Państwo wskazani jako osoba kontaktowa przedsiębiorcy, Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych.
 • jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, mogą Państwo w każdej chwili wnieść bezpłatny sprzeciw, co do przetwarzania Państwa danych w ten sposób, jednakże uniemożliwi to nam składanie ofert współpracy przedsiębiorcy, którego Państwo reprezentują, Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, zapytań handlowych, ofert handlowych, lub bezpośrednio od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają.

Dane osobowe zostały pozyskane również :
a. bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny,
b. z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko oraz adres).
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu. Państwa adres e-mail lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie – Radunia-Containers Sp. J. w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób.

III. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

IV. Dane osobowe w założeniu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednakże nie możemy wykluczyć, iż realizacja konkretnego zlecenia lub umowy będzie wymagała przekazania danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG, w takim przypadku zostaną Państwo o tym poinformowani.

V. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
a. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
b. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
c. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

VI. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona przepisami prawa, na podstawie art.. 15, 16, 17,18 i 20. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji umów oraz zleceń, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.

VII. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

VIII. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 4.

IX. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub ich usunięcia, prosimy o kontakt mailowy na adres:
k.poczan@radunia-containers.com

 

Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie umieszczanych w Twojej przeglądarce. Politykaprywatności